Pravidla soutěže

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) se uplatňují pro soutěž „Pojmenujte nové obchodně-společenské centrum v Pardubicích“, pořádanou s cílem nalezení obchodního názvu developerského projektu „Galerie Pardubice“. Projekt Galerie Pardubice připravuje k realizaci společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s.

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže „Pojmenujte nové obchodně-společenské centrum v Pardubicích“ je společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČO: 041 37 582, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10698 (dále jen „Pořadatel“).

2. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky mimo osob uvedených v následujícím odstavci těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). Účast v soutěži je bezplatná.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké.

3. Princip soutěže

Pořadatel na internetových stránkách www.galeriepardubice.cz/anketa zveřejní informace o účelu a cílech soutěže a základní informace o projektu Galerie Pardubice, obsahu projektu a jeho budoucím umístění ve městě. Na uvedených webových stránkách bude k dispozici anketní formulář, prostřednictvím kterého mohou soutěžící navrhnout obchodní název projektu Galerie Pardubice. Ze shromážděných návrhů vybere porota jmenovaná Pořadatelem tři nejlepší návrhy s určením pořadí. Spolu se soutěžními návrhy odešlou soutěžící také své osobní údaje zejména za účelem kontaktování v případě ocenění v soutěži a předání cen.

Pokud jeden a více soutěžících navrhne název, který Porota ohodnotí na pozici 1, 2 nebo 3, cenu obdrží pouze soutěžící, jehož návrh názvu byl doručen jako první.

4. Podmínky soutěže

Soutěžící navrhne prostřednictvím internetového formuláře na stránce www.galeriepardubice.cz/anketa nejvýše dvě varianty návrhu obchodního názvu Galerie Pardubice. Zdůvodnění návrhu není povinné. Vyplnění tohoto formuláře soutěžícím je jediným přípustným způsobem doručení návrhu soutěžícího pořadateli.

Soutěž je jednokolová a uskuteční se v termínu od 1. dubna do 14. května 2021. Pořadatel soutěže jmenuje Porotu, která ze všech shromážděných návrhů vybere nejprve tři nejlepší a poté bodováním dle systému předem schváleného porotou ustanoví jejich pořadí, přičemž návrh s prvním pořadím je vítězným návrhem soutěže. Porota jmenovaná Pořadatelem bude při vyhodnocení návrhů klást důraz zejména na marketinkový potenciál navržených názvů, vhodnost dle charakteru projektu a potenciál osvojení místní komunitou. Vyhodnocení soutěže bude porotou provedeno nejpozději do 3 týdnů od uzavření přijímání návrhů. Autoři tří vítězných návrhů budou o výsledku informování nejpozději do 14 dnů po vyhodnocení soutěže.

5. Práva a povinnosti Pořadatele a Soutěžících

Všechna práva třech nejlepších návrhů, vyhodnocených Porotou, náleží Pořadateli soutěže. Soutěžící se odesláním návrhu Pořadateli výslovně vzdává jakýchkoliv práv vyplývajících z autorství a užívání návrhů a jakýchkoliv budoucích plnění v penězích či hodnotách. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže či soutěž zrušit. Na poskytnutí ceny pro autory tří nejlepších návrhů není právní nárok, není možné ji vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel má právo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla soutěže. Nové znění pravidel soutěže bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

V případě, že se Pořadateli nepodaří cenu doručit, cena propadá ve prospěch Pořadatele.

6. Ceny pro tři nejlepší návrhy vyhodnocené Porotou

Autoři tří nejlepších návrhů obdrží ceny dle následujícího výčtu:
1) vítězný návrh: mobilní telefon dle vlastního výběru v celkové hodnotě do 30 000 Kč
2) návrh druhý v pořadí: wellness pobyt pro 2 či více osob v celkové hodnotě 20 000 Kč
3) návrh třetí v pořadí: kurz vaření s Romanem Paulusem pro 2 osoby a víno Château Escot v celkové hodnotě 10 000 Kč

7. Závěrečná ustanovení

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito jejími Pravidly. Jakékoliv porušení nebo obcházení těchto Pravidel či pokus o jejich zneužití soutěžícím je důvodem pro okamžité vyloučení ze soutěže.

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách soutěže.