Zásady pro zpracování, uchování a ochranu osobních údajů

 1. Odesláním soutěžního návrhu a kontaktních údajů účastník soutěže „Pojmenujte nové obchodně-společenské centrum v Pardubicích“ (dále je Soutěžící) vědomě potvrzuje, že je starší 18 let, vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a s těmito Zásadami pro zpracování, uchováním a ochranu osobních údajů.
 2. Správcem a zpracovatelem osobních údajů Soutěžících je společnost REDSTONE REAL ESTATE, a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČ: 041 37 582, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10698 (dále jen „Pořadatel“).
 3. Zpracovávanými osobní údaji jsou: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, úplná doručovací adresa (ve struktuře: ulice, číslo popisné, město, PSČ) Soutěžícího.
 4. Účelem zpracování a uchování osobních údajů je:
  a) evidence Soutěžících a vyhodnocení Soutěže, vyhlášení výsledků Soutěže a předání cen vítězům Soutěže a její archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže.
  b) marketinkové využití údajů v souvislosti s přípravou, realizací a provozováním developerského projektu Galerie Pardubice (Projekt), jehož budoucí obchodní název je předmětem Soutěže. Pro tyto účely budou údaje zpracovány a uchovány Pořadatelem po dobu maximálně 10 let. K tomuto účelu mohou být osobní údaje využity též dceřinými společnostmi Pořadatele, podílejícími se na realizaci Projektu a jeho smluvními partnery, vykonávajícími marketinkové činnosti v souvislosti s realizací Projektu.
 5. Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním osobních údajů, může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti Pořadatele.
 6. Odvoláním svého souhlasu před vyhlášením výsledků Soutěže Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.
 7. Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů a s jejich zařazením do databáze Pořadatele jakožto správce a s jejich zpracováním Pořadatelem jakožto zpracovatelem.
 8. Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:
  a) právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto Údaje případně zpřístupněné
  b) právo na opravu nepřesných či nesprávných Údajů, případně doplnění neúplných Údajů;
  c) právo na vymazání Údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně;
  d) právo na omezení zpracování osobních údajů;
  e) právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních údajů;
  f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování;
  g) právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na Pořadatele jakožto na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Soutěžící obrátit i přímo.
 9. Osobní údaje jsou od Soutěžícího získány vyplněním formuláře na internetové stránce www.galeriepardubice.cz/anketa, ze kterého jsou automaticky zaslány Pořadateli.
 10. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Pořadatele. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
 11. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Pořadatel jako zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Tuto informaci poskytne Pořadatel bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou.
 12. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele jakožto správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).